The Invisible Faces of Europe (Panel Debate) / Europas osynliga ansikten (Paneldebatt )

1000 Years Refugees low-res

The Invisible Faces of Europe

A panel at Moderna Museet, Malmo, as part of the series
OUTSIDE INSIDERS – Pluriculturalism in Contemporary Art and Culture
Date: 30th November 2015
Time: 15:00-17:00


Europas osynliga ansikten

Paneldebatt på Moderna museet Malmö. Del av serien
OUTSIDE INSIDERS – Pluriculturalism in Contemporary Art and CultureDatum: 30 november 2015
Tid: 15:00-17:00


[SWEDISH first; scroll down for ENGLISH]

Europas osynliga ansikten
 
Paneldebatt på Moderna museet Malmö. Del av serien
OUTSIDE INSIDERS – Pluriculturalism in Contemporary Art and Culture
 
”Det som ersätter osynlighet är en slags noggrant regulerad, segregerad synlighet.”
Stuart Hall
 
Plurikulturalism – inte bara en pluralism på gatan, utan i medvetandet.
 
Paneldebatten på Moderna museet den 30 november ifrågasätter romer i Malmös särskilda “segregerade osynlighet” och resonerar kring visioner och möjligheter för en ny plurikulturalism. Romer är fortfarande en av de mest demoniserade och “osynliga” folkgrupperna i Europa. Den finansiella och politiska krisen, som delar Europa, gör deras situation svårare än under de senaset årtiondena. Detta projekt är en del av en serie av pågående workshops, paneldiskussioner och konstverk som ifrågasätter denna “osynlighet” och skapar ett annorlunda samtal om en “plurikultural” kultur.
 
Det nya begreppet plurikulturalism rör sig bortom multikulturalism när det, trots attacker av förakt i den sociala verklighet där kulturer lever sida vid sida, påpekar att det finns en vidare verklighet som vi alla är medvetna om och omedvetet erkänner: att vi alla lever våra liv som individer, kombinerande en pluralism av kulturella beteenden, stilar, moden, teorier, media och även kulturella vanor. Vi klär oss i en blandning av folklore, franskt-italienskt-nordiskt och hip-hop, vi tittar på amerikanska musikvideor, brittiska såpor och en röra av nyhetskanaler, och äter alla typer av nationella och fusion cuisines. Vi skriver på ett och ett halvt till två språk… Pluralismen kan inte gömmas, glömmas bort eller förnekas. Den finns inte bara på gatan, utan även i våra medvetanden.
 
Måste den nya “mänskliga kulturens predikamentet” vara en stuvning av den amerikanska “smeltdegeln”? Eller blir det en bantustanisation av kulturer, som de ursprungliga Little Italies, China Towns och segregerade pakistanska, indiska, romska och judiska samfund i London eller New York? Eller måste vi leva med den franska upplysningens arv av rationell “universalism” med all sina nivellerande eurocentrerade undermeningar? Eller är vi begränsade av den tysk-nordiska-US-versionen med “konsensus” – som Habermas beskrev som en möjlighet för den moderna “ideala språksituationen”; och Rawls, eller kanske oavsiktligt, men korrekt, kallat “ignoransens slöja”: det skräckinjagande skylandet av divergens från majoritetens kraftfulla och förtryckande konformism? Finns det inte en ny form för pluralistisk kulturell medvetenhet, vana och aktivitet som vi bär med oss? När vi möter hot, rädsla och gammalt hat, plurikulturalism erbjuder en ny diskurs.
 
Plurikulturalism har en stor potential, dagens verklighet har ett annorlunda ansikte, ett fult ansikte med segregerad visibilitet. I det konventionella är du färgad av vem du är och vart du kommer ifrån, med litet eller inget understöd från dit eget samhälle, som föraktar och hatar dig vid första tecken på succé.
Varför finns det så få roma- och resande konstnärer? Ignoransens kultur på båda sidor. De flesta människor i samhället har ingen aning om hur högt mentalt pris de flesta individer från dessa folkgrupper måste betala för att göra något utanför deras egen kulturs normer och samtidigt vara osynlig i den konventionella kulturen och dess institutioner. Plurikulturalism kan och borde vara ett svar på detta. Tråkig nog är segregerad visibilitet dagens förnedrande norm.
 
Den här panelen dyker upp i slutet av en process där ett konstverk har skapats, som skall presenteras på en offentlig plats i centrala Malmö, baserat på ett arbete av romska brittiska samtidskonstnärerna Damian Le Bas och Delaine Le Bas. Konstverket uppstod som ett romskt initiativ och är gestaltat så att det skall engagera större delar av samhället i en dialog om romsk frågor i staden, Sverige och i Europa sin helhet. Processen med konstnärernas arbete i det offentliga rummet har utvecklats under en period när konstnärerna vistats och arbetat i Malmö veckorna innan paneldiskussionen. Det utgör en passande kontext för diskussionen. Verket består av ett associationsrikt mixed-media-collage som inkluderar broderi och textelement.
 
Talare/paneldeltagare: Damian Le Bas (Worthing), Delaine Le Bas (Worthing), Erland Kaldaras (Roma Cultural Centre, Malmo), Håvard Arnhoff (Oslo), Emil Elg (Copenhagen), Kontrapunkt (Malmö), Marita Muukkonen (Helsinki), Ivor Stodolsky (Helsinki), Moderna Museet
 
Special thanks to the artist Gustav Hellberg for his generous contribution to this project. Many thanks also to Thomas Persson of Österlenreklam and Andrés Díaz García for their help and kindness in producing “The Invisible Faces of Europe”.
 
Diskussionen förs på engelska
 
Curaterat av
Marita Muukkonen & Ivor Stodolsky
Perpetuum Mobile
www.perpetualmobile.org
https://www.facebook.com/PerpetualMobile.org/
www.perpetualpavilion.org
 
I sammanarbete med
Moderna Museet, Malmö
Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
http://www.modernamuseet.se/
 
Finansierat av
Nordisk Kulturfond
http://www.nordiskkulturfond.org/sv
 
[ENGLISH]
 
The Invisible Faces of Europe
 
A panel at Moderna Museet, Malmo, as part of the series
OUTSIDE INSIDERS – Pluriculturalism in Contemporary Art and Culture
 
Date: 30th November 2015
Time: 15:00-17:00
 
“What replaces invisibility is a kind of carefully regulated, segregated visibility.”
Stuart Hall
 
Pluriculturalism – a pluralism not only in the street, but in the mind.
 
 
This panel on the 30th November at Moderna Museet will question the special ‘segregated invisibility’ of Roma in Malmo, and debate visions and potentials for a new pluriculturalism. The Roma still remain one of the most demonised and ‘invisible’ communities across Europe. The financial and political crises that divide Europe is making their position even more difficult than in previous decades. This project is part of a series of ongoing workshops, panels and art works that set out to question this ‘invisibility’ and create a different conversation about a culture of ‘pluriculturalism’.
 
The new concept of pluriculturalism goes beyond multiculturalism in claiming that despite attacks on the social reality of cultures living side by side, there is a further reality all of us are aware of and recognize implicitly: that all of us live our lives as individuals, combining a plurality of cultural manners, styles, fashions, theories, media and even cultural habits. We dress a mix of folk, French-Italian-Nordic and “hip-hop”, watch US music videos, British soaps and a mess of news channels, and eat all sorts of national and fusion cuisines. We write in one-and-a-half to two languages… The plurality cannot be hidden, forgotten or denied. It’s not only on the street, but in our minds.
 
Does the new “predicament of human culture” have to be a goulash of the American “melting pot”? Or should it be a Bantustanization of cultures, like in the original London or New York of Little Italies, China Towns and segregated Pakistani, Indian, Roma and Jewish communities? Or must we live with the French Enlightenment legacy of rationalist “universalism” with all its flattening Eurocentric subtexts and colonial realities? Or are we limited to the Germano-Nordic-US version of “consensus” — which Habermas described as a possibility of the modern “ideal speech situation”; and Rawls, although perhaps unwittingly, but accurately, called the “veil of ignorance”: the fearful hiding of difference from the powerful and oppressive conformism of the majority? Is there not a new form of plural culture of mind, habit and action that we carry within us? In the face of threats, fears and hatreds of old, pluriculturalism offers potentials for a new discourse.
 
There is much potential for pluriculturalism, but the reality at this time has a different face, an ugly face – the face of segregated visibility. In the mainstream you are tainted by who you are and where you come from, with no or little support from your own community, who may despise and hate you at the first sign of success.
 
Why are there so few Gypsy Roma Traveller artists? There is a culture of ignorance on both sides. Majority society has no idea of the mental and physical costs most individuals from these communities have to pay to do anything outside of the norms of their own cultural structures. Yet still they remain invisible within mainstream culture and institutions. Pluriculturalism could and should be an answer for this. Sadly at this time segregated visibility is the insulting norm.
 
 
This panel serves as a discursive counterpart to the artistic process of the British Gypsy Romani Traveller contemporary artists Damian Le Bas and Delaine Le Bas. This artwork started as a Roma initiative and is designed to come to engage the wider community in a dialogue concerning Roma issues in the city, Sweden and Europe at large. Their work of art in public space in preparation is being developed during the artists’ residency in Malmo over the past weeks preceding the panel. It will provide a suitable context for the discussion. It is sure to include evocative mixed-media collages, embroidery and textual elements.
 
 
Speakers/panelists: Damian Le Bas (artist, U.K), Delaine Le Bas (artist, U.K), Erland Kaldaras (Roma Cultural Centre, Malmö), Håvard Arnhoff (filmmaker and activist, Oslo), Emil Elg (refugee centre volunteer, Copenhagen), Kontrapunkt (Malmö), Marita Muukkonen (curator, Helsinki), Ivor Stodolsky (curator, Helsinki), John Peter Nilson (director, Moderna Museet, Malmö).
 
Special thanks to the artist Gustav Hellberg for his generous contribution to this project. Many thanks also to Thomas Persson of Österlenreklam and Andrés Díaz García for their help and kindness in producing “The Invisible Faces of Europe”.
 
The discussion will be in English
 
Curated by
Marita Muukkonen & Ivor Stodolsky
of Perpetuum Mobile
www.perpetualmobile.org
https://www.facebook.com/PerpetualMobile.org/
www.perpetualpavilion.org
 
In partnership with
Moderna Museet, Malmö
Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
http://www.modernamuseet.se/
 
 
Funded by:
The Nordic Culture Fund
http://www.nordiskkulturfond.org
Posted in News | Comments closed

Roma Mural WORKSHOP: Europas osynliga ansikten / Bidikhle Evropake facura / The Invisible Faces of Europe

Damian Blue Pen drawing 2015 - Malmo

TA DEL I WORKHOP i Romska Kulturcentret i Malmö 21-29 November 2015
Kom med när det ska passa dig bäst, eller e-posta oss: perpetualmobile@gmail.com

JOIN THE WORKSHOP at
Romska Kulturcentret i Malmö
21-29 November – 2015
Just turn up on any day, or send us a message at

[Scroll down for ENGLISH]

Europas osynliga ansikten

Utanförskapets insiders – Plurikulturalism i den samtida konsten och kulturen

”Det som ersätter osynlighet, är ett slags noggrant reglerad, segregerad synlighet.”
Stuart Hall

Plurikulturalism – en mångfald inte bara på gatorna, men även i sinnet.

I samarbete med Romska Kulturcentret i Malmö kommer Damian Le Bas och Delaine Le Bas att initiera en serie workshops med intentionen om ett kollektivt konstverk i det offentliga rummet. Det slutgiltiga verket kommer att bli en väggmålning som utförs i blandteknik, bestående av bland annat broderi samt textinslag, skapat på en offentlig plats i Malmös innerstad.

Ett nytt performanceverk skall också uppföras, baserat på de nuvarande villkoren som råder för romer i Malmö. Verkets utformning kommer att genomgående bygga på den input och de idéer som kommer att uppstå genom samtal med den lokala befolkningen. Romerna är fortfarande en av de mest demoniserade och “osynliga” grupperna i hela Europa. De ekonomiska och politiska kriser som delar upp Europa gör deras ställning i samhället ännu svårare än under tidigare decennier.

Projektet är del av en serie pågående konstverk vars syfte är att ifrågasätta denna ”osynlighet” och att söka skapa en annan diskurs om ”plurikulturalism” (ett begrepp som innefattar mer än ordet ”mångkulturalism”). Konstverket kommer att påbörjas som ett romerskt initiativ och avser att engagera en bredare grupp i syfte att starta en ny dialog.

Vi önskar att arbeta med så många människor som möjligt, och välkomnar deltagare från alla åldrar. Det är inte viktigt att vara ”bra på att göra konst” för att medverka i projektet.

Den 30-e november kommer ett seminarium på Moderna Museet att äga rum, där den speciella ”segregerade osynligheten” av romer i Malmö ifrågasätts, och där visioner för möjligheterna om en ny plurikulturalism kan debatteras.

Värdar är
Romska Kulturcentret i Malmö
Ystadsvägen 46, 4 vån, Malmö
http://www.rkcmalmo.se/

Curaterat av
Marita Muukkonen & Ivor Stodolsky
Perpetuum Mobile
www.perpetualmobile.org
https://www.facebook.com/PerpetualMobile.org/

I samarbete med
Moderna Museet, Malmö
Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
http://www.modernamuseet.se/

Finansierat av
Nordisk Kulturfond
http://www.nordiskkulturfond.org/sv

======================================

The Invisible Faces of Europe

OUTSIDE INSIDERS – Pluriculturalism in Contemporary Art and Culture

“What replaces invisibility is a kind of carefully regulated, segregated visibility.”
Stuart Hall

Pluriculturalism – a pluralism not only in the street, but in the mind.

Working with the Romska Kulturcentret i Malmo Damian Le Bas and Delaine Le Bas will run a series of workshops that will work towards creating a collective artwork in public space. The final work will eventually come together as a mural located in public space in the city of Malmö, including evocative mixed-media collages, embroidery and textual elements.

There will also be a new performance work created, based upon the current situation of the Roma community in Malmo. The importance of the conversations, ideas and input from the local community is tantamount, and will inform the work completely. The Roma still remain one of the most demonised and ‘invisible’ communities across Europe. The financial and political crises that divide Europe is making their position even more difficult than in previous decades.

This project is part of a series of ongoing art works that set out to question this ‘invisibility’ and create a different conversation about a culture of ‘pluriculturalism’ (a concept which goes beyond multiculturalism). This artwork will start as a Roma initiative and come to engage the wider community to start a new dialogue.

We look forward to working with as many people as possible, and welcome participants of all ages. Being ‘good at art’ is not essential for participation in this project.

A seminar on the 30th November at Moderna Museet will question the special ‘segregated invisibility’ of Roma in Malmo, and debate visions and potentials for a new pluriculturalism.

Hosted by
Romska Kulturcentret i Malmö
Ystadsvägen 46, 4 floor/vån, Malmö
http://www.rkcmalmo.se/

Curated by
Marita Muukkonen & Ivor Stodolsky
of Perpetuum Mobile
www.perpetualmobile.org
https://www.facebook.com/PerpetualMobile.org/

In partnership with
Moderna Museet, Malmö
Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
http://www.modernamuseet.se/

Funded by:
The Nordic Culture Fund
http://www.nordiskkulturfond.org/en

Posted in News | Comments closed

WORKSHOP III: Perspectives on Visual Art, Activism and Social Transformation.

Workshop3_Web small

OUTSIDE INSIDERS

Pluriculturalism in Contemporary Art and Culture

Moderna Museet, Malmö
in partnership with
Perpetuum Mobilε and the City of Malmö, Culture Department

The Outside Insiders project at Moderna Museet, Malmö is being launched with a series of workshops co-organised with the City of Malmö, Culture Department

Curated by Timea Junghaus, Ivor Stodolsky and Marita Muukkonen (in rotating order)

November 11, 2014

WORKSHOP III

Perspectives on Visual Art, Activism and Social Transformation

The First Roma Pavilion (2007) was a conscious “subaltern revolt” by the European Roma intelligentsia.* During the preceding decade Roma theoreticians and artists proved that it is in the field of the visual where Roma subalternity — this burden of being the ‘other’ and the physical, symbolic and epistemic violence it implies, or in other words, the colonizing act of European majorities toward the Roma — is the most visible and evident. The increasingly vigorous discourse on Roma identity, representation and contemporary art together with the arrival of Roma cultural experts, has begun to dismantle the sophisticated machinery of cultural oppression.

Workshop III identifies constructive and transformative models – in theory, art, and life – which enable us to get closer to an understanding of reconciliation or peace. Those practices that inspire us to see the potential reconciliation of interrelations between non-Roma subjectivity and Roma reality.

November 11, 2014
Moderna Museet Malmö

15.00 Opening Words by Fredrik Elg and Senija Vurzer

15.05 Introduction to Workshop III by Tímea Junghaus

15.15 -15.40 Keynote speech by Delaine Le Bas

15.40-16.00 Coffee Break

Panel: 16.00-17.45

Delaine Le Bas
Marita Muukkonen
John Peter Nilsson
Selma Selman

Moderator: Tímea Junghaus.

17.45-18.00

Closing words: Dušan Marinkovic

18.00

Film: Indignados (2012) by Tony Gatlif
Introduction by Ivor Stodolsky

 

Participants:

Tímea Junghaus. Curator, Roma activist, European Roma Cultural Foundation  (Budapest)
Delaine Le Bas – Artist (UK)
Dušan Marinkovic – Roma activist and rap artist (Malmö)
Marita Muukkonen – Curator. Director of Perpetuum Mobilε (Helsinki/Berlin)
John Peter Nilsson – Director, Moderna Museet (Malmö)
Selma Selman – Artist (BiH)
Ivor Stodolsky – Curator, Theorist. Director of Perpetuum Mobilε (Berlin/Helsinki)
Senija Vurzer – Project assistant, City of Malmö Culture Department

 

* Research on subaltern desire is a scientific field which is (naturally) often explored by minorities which are the victims of discrimination. The applicability of the notion of the subaltern to the case of the Roma was confirmed by Gayatri Spivak, who in 2011 held a presentation at the Vienna Festwochen during the “Safe European Home?” program series about the possibility of placing European Roma into the postcolonial theoretical framework.

Posted in News | Comments closed

Sapere aude!, “Dare to be wise!” Roma Activism and Politics – A Comparative and Intergenerational Approach OUTSIDE INSIDERS Workshop II

Workshop 2 OUTSIDE INSIDERS Pluriculturalism in Contemporary Art and Culture Moderna Museet Malmö

Click for facebook event: https://www.facebook.com/events/546894172111230/546895662111081/?ref=notif¬if_t=like

OUTSIDE INSIDERS

Pluriculturalism in Contemporary Art and Culture

Moderna Museet, Malmö in partnership with Perpetuum Mobilε and the City of Malmö, Culture Department

Curated by Ivor Stodolsky and Marita Muukkonen (Perpetuum Mobilε) with Timea Junghaus (in rotating order)

The Outside Insiders project at Moderna Museet, Malmö is being launched with a series of workshops co-organised with Senija Vurzer and Fredrik Elg of the City of Malmö, Culture Department

October 21, 2014

WORKSHOP II

Sapere aude!, “Dare to be wise!”
Roma Activism and Politics –  A Comparative and Intergenerational Approach

 

How can Roma activism and politics be transformed and strengthened for future generations? This second workshop in theOutside Insiders programme-series aims to connect leading members of European Roma activism to create a discussion about the significance of intergenerational knowledge to empower Roma culture. Learning from past achievements and mistakes is made possible through a dialogue based on historical knowledge, which reaches out and to educate a new generation about the history of Roma activism, and the history and strategies of minority political movements more generally.

Significant developments in recent European Roma history took place during the 1960s, when a number of Roma organizations were established in France and the United Kingdom. As their numbers grew, there was increased interest in the creation of an international Roma organization. After years of extended effort, Roma from a number of European countries met in Orpington, near London, in April 1971 for the first World Romani Congress. This congress, considered the first truly international meeting of Roma, brought a number of successes. The International Roma Union was founded, the Roma flag was accepted, and the song “Gelem, Gelem” composed by Jarko Jovanović was adopted as an anthem. The delegates unanimously declared 8 April as International Roma Day. The congress also concluded that the politically correct term for all Roma, Gypsies, travellers, Gitani, Manoush, Kalle, Kalderash, and other Roma groups shall be “Rom”, meaning Man or Human in the Romani language.

Following the first World Romani Congress in 1971, Roma intellectuals and artists of all kinds began to claim recognition for themselves as individuals. Until this time, Roma culture was represented not as the work of authors and their singular experiences, but rather as collective facts of nature which only could find representation through the work of an ethnologist, non-Roma art collector or folklorist.

Times have changed. Today, numerous initiatives in most fields of art and activism are under development — from film and media initiatives to artists’ unions. Their establishment, along with the longer-term goal of creating grounded historical, linguistic and theoretical traditions is nevertheless an upward struggle. This workshop seeks to learn, not only from past experiences in Roma history, but from those of other communities, cultures and fields of activism.

1.30 pm Welcome by Senija Vurzer and Fredrik Elg
1.35 Introduction to Workshop II by Ivor Stodolsky and Marita Muukkonen
1.45 pm Keynote lecture by Ágnes Daróczi
2.15 pm Coffee Break
2.30 pm Short Presentations and a Panel Discussion with

Tamara Moyzes
Fred Taikon
Kennet Johansson
Ágnes Daróczi
Senija Vurzer

Moderated by Dušan Marinkovic with Ivor Stodolsky and Marita Muukkonen

4.00 pm Closing words by Dušan Marinkovic

Participants:

Ágnes Daróczi – “Roma Elder” and activist, Holocaust historian
Fredrik Elg – International coordinator and project manager, City of Malmö Culture Department
Kennet Johansson – Former Director General of the Swedish Arts Council (Malmö)
Dušan Marinkovic – Roma activist and rap artist (Malmö)
Tamara Moyzes – Artist, activist and curator (Prague)
Marita Muukkonen – Curator. Director of Perpetuum Mobilε (Helsinki/Berlin)
John Peter Nilsson – Director, Moderna Museet, Malmö
Ivor Stodolsky – Curator, Theorist. Director of Perpetuum Mobilε (Berlin/Helsinki)
Fred Taikon – Director, É Romani Glinda (Stockholm)
Senija Vurzer – Project assistant, City of Malmö Culture Department

www.perpetulamobile.org (Perpetual Pavilion)

www.modernamuseet.se

www.malmo.se

Posted in News | Comments closed

Who are the Roma people? – Ko si e Roma ? OUTSIDE INSIDERS Workshop I

Moderna Museet, Malmö
in partnership with
Perpetuum Mobilε and the City of Malmö, Culture Department

Workshop 1 OUTSIDE INSIDERS Pluriculturalism in Contemporary Art and Culture Moderna Museet Malmö_final

Click for the facebook event: https://www.facebook.com/events/747366121984649/

 

The Outside Insiders project at Moderna Museet, Malmö is being launched with a series of workshops.

Curated by Marita Muukkonen, Ivor Stodolsky and Timea Junghaus (in rotating order)

October 7, 2014
WORKSHOP I
Who are the Roma people? – Ko si e Roma ?

Workshop I will briefly discuss the history of the largest minority in Europe: the Roma (Roma, Gypsies, Travelers, Kale, Sinti, Gitanos, Romanichal, etc.). It explores the current political, economic and cultural situation of European Roma with a special focus on Roma life in the Nordic countries. The introductory speeches and keynote will trace the impact of the critical theoretical turns (the cultural turn, feminist turn, postcolonial studies, cultural studies, holocaust studies, medial turn, multi- and pluriculturalism etc.) and their significance to Roma discourse. A non-verbal break in the discussion will be provided by a mythical cinematic history of the Roma people, the silver-screen classic Lacho Drom by Tony Gatlif. The concluding panel discussion will examine how this relates to the development of (self-) organization, academic research, representation, art and politics of Roma in Europe.

3.30pm Introduction to the workshop series by Senija Vurzer and Fredrik Elg.
National and a local perspectives.

3.50 Introduction to the Outside Insiders project by the Curators Marita Muukkonen, Ivor Stodolsky and Tímea Junghaus.

Coffee Break

4.30 Film Screening: Latcho Drom (1993) by Tony Gatlif
Introduction to the film by Ivor Stodolsky
Break

6.10pm Keynote by Tímea Junghaus

6.30pm Panel discussion:
The speakers above, and
John Peter Nilsson
Renata Anderssen
Dušan Marinkovic

Moderated by Marita Muukkonen and Ivor Stodolsky

Speakers:

Renata Anderssen Malmö Roma Knowledge Centre
Fredrik Elg International coordinator and project manager, City of Malmö Culture Department
Tímea Junghaus Art historian, Roma activist
Marita Muukkonen Curator, Director of Perpetuum Mobilε. www.perpetualmobile.org
John Peter Nilsson Director, Moderna Museet, Malmö
Ivor Stodolsky Curator, Theorist, Director of Perpetuum Mobilε www.perpetualmobile.org
Senija Vurzer Project assistant, City of Malmö culture department
Dušan Marinkovic Roma activist and rap artist

FOLLOW THE PROGRAMME:

www.modernamuseet.se
www.perpetualmobile.org
www.malmo.se

Posted in News | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments closed

SAFE EUROPEAN HOME? Berlin

Opening 31 May, 2013 at 7 pm at the .CHB, Berlin

SAFE EUROPEAN HOME? Berlin
By Delaine Le Bas and Damian Le Bas (concept)
Curated by Ivor Stodolsky
With contributions by Gabi Jiminez and other artists and activists.

p1060184

This outdoor walk-in installation and indoor exhibition calls attention to the increasing levels of social insecurity, fear and inequality in Europe generally, while initiating a discussion about measures which might be taken to provide equitable standards of living for groups such as the Roma-Gypsy communities. It focuses on the tensions that exist between voluntary and forced mobility, and minority and majority cultures. SEH? was first initiated in 2011 in front of the Austrian Parliament in Vienna.

As a “Gypsy Dada” ready-made, SEH? BERLIN has been dubbed the 4th Roma-Gypsy Pavilion by the artists. According to this reckoning, the “Roma Pavilion” of 2007 at the Venice Biennale was the 1st, the emergency “Perpetual Gypsy Pavilion” of 2009 at Venice was the 2nd, and the “Roma Pavilion” of 2011 the 3rd pavilion. Launched in Berlin parallel to the Venice Biennale, which again is lacking a Roma-Gypsy presence, SEH? Berlin is thus considered the 4th Roma-Gypsy Pavilion.

Facebook: https://www.facebook.com/SafeEuropeanHome/
OPENING Outside of the

Collegium Hungaricum Berlin (Haus Ungarn)
Ungarisches Kulturinstitut
Dorotheenstraße 12
10117 Berlin

On VIEW for the month of June 2013.

http://www.perpetualmobile.org/
http://togypsyland.blogspot.de/
http://www.hungaricum.de/index.php/de/cinema-total-2014/2-uncategorised/510-31-05-30-06-safe-european-homePartner: Gallery Kai Dikhas

side1of-postcar-with-website-cropped-for-headerlogo_kai_dikhas_klein
An image of the SEH? in front of the Austrian Parliament, Vienna.

Safe European Home? In front of the Austrian Parliament, Vienna

Safe European Home? In front of the Austrian Parliament, Vienna

Posted in News | Comments closed

CONCEPTUAL COOKING with the PERPETUAL GYPSY PAVILION

Inside Outsiders :

CONCEPTUAL COOKING with the PERPETUAL GYPSY PAVILION

at FITTJA OPEN / BOTYRKA ART HALL

The Inside Outsiders project focusses with a new clarity on universal questions concerning the ‘cultural other’ and the integration/assimilation debate. It works with the unique situation of Gypsy-Romani artists in the field of contemporary arts. Drawing on the familiar issues surrounding multiculturalism, it goes beyond them, “making them strange” by literally bringing them home. At Fittja Open, together with Botyrka Art Hall, the Inside Outsiders project invites Gabi Jiminez, a renowned Gypsy-Gitano artist from France to COOK in the CONCEPTUAL COOKING series. To share bread, they say, is to share life.

CONCEPTUAL COOKING SESSION II. The COOK: Gabi Jiménez

Hedgehog (‘Niglo’ in Romanes) is a typical dish of Gypsies in France.

“There was a time, a long time ago, when Gitans would halt their wagons at the border of the forest out of fear that the Gadjos would do them harm. To eat they would gather mushrooms, roots and herbs and fruits. Meat was more difficult: birds and other animals had to be hunted. Rabbits, they realised, ran very fast and were hard to catch. It was also difficult to lay traps, for often you had to leave in great haste in your wagons.

One day, a dog returned home with a hedgehog. The Gitans had the thought to cook it like a rabbit. The taste and the texture of the meat reminded them of a rabbit or a hare. From that time on, the Gitans were never lacking in meat. Niglos (hedgehogs) were always hunted with dogs. They were trained to bring back the hedgehogs directly to the feet of the hunter. Very practical!

The recipe I propose [for the Conceptual Cooking Session II] is directly inspired by the traditional dish made with hedgehogs. In France, however, the species is now protected, and we will substitute the hedgehog with rabbit (‘chochoï’ in Romanes) which is very similar in taste.”

The Inside Outsiders project is an initiative of the Perpetual Gypsy Pavillion, a nomadic pavilion for a New ‘Gypsy Art’ in the Contemporary Condition.

The Perpetual Gypsy Pavilion was officially inaugurated during the 53rd Venice Biennale
in 2009, sparking debates and heightened awareness in the world of contemporary art. It was launched as an immediate response to emergencies facing Romani-Gypsies in Italy and Europe in general, and Gypsy artists in particular – with the unfortunate ‘no-show’ of the OSI-organised
Roma Pavilion at the Biennale in 2009, which had debuted to such success in 2007. Despite such setbacks, however, we are currently witnessing an exciting dynamic in contemporary art of Gypsy origin. There is an ongoing revolution in aesthetics. There are a growing number of artists joining the contemporary art world, inventing new styles and re-developing traditional motifs for the 21st century. The absurdist-radical notion of ‘Gypsy Dada’ was first conceived in recent exhibitions by artists close to the Perpetual Gypsy Pavilion and has developed rapidly with half-ironic talk of ‘Gypsy Situationism’ and further appropriations. This re-invention of received art forms as ‘Gypsy Art’ is inspired, the artists say, by the likes of Django Reinhardt’s appropriation of jazz for ‘Gypsy Jazz’. As it happens, for Fittja Open, Gabi Jiminez sent us a little Gypsy ‘Dada’ poem!

The Niglo*

One day, a niglo farted in the water.

But that is not a niglo, said Frédo, that’s Sarko !

But who is Sarko ? answered Patcho.

That’s a gadjo king! said Toto.

Ah, I see ! So, said Frédo, why’s he talking bad about the Bobos?

So’t goes ! Said Bimbo

And so, niglos fart in the water

and the gadjos fart in the air, and it stinks !

*Hedgehog

As a nomadic pavilion of contemporary art, the Perpetual Gypsy Pavilion builds on the centuries-long reality of Gypsies as an artistic well-spring of European culture. Gypsies – a recently re-appropriated word for Romani peoples of all kinds including Roma, Gitanos, Sinti, Khale, Romanichals, Manush, certain Travellers and so on – are a long-excluded, populous and remarkably creative citizenry of approximately 10-14 million Europeans. The focus of the Perpetual Gypsy Pavilion is on artistic innovation, professional excellence and a new politics of inclusion. As the diverse origins of the curators and participants in the Perpetual Gypsy Pavilion illustrate, it is not a ethnically exclusive pavilion. In its practice, however, it expresses the demand and need for a perpetual representation of Gypsies in all established art forms of our time, and in particular, the field of contemporary art.

The INSIDE OUTSIDERS project is initiated by

The Perpetual Gypsy Pavilion www.PerpetualPavilion.org

a perpetuum mobilεzation by marita muukkonen and ivor stodolsky

www.perpetualmobile.org

2012

Posted in News | Comments closed

SEEKING: ROMA* FILM-MAKERS!

SEEKING: ROMA* FILM-MAKERS!


http://www.facebook.com/events/266409603427891/

Members of Perpetual Pavilion / Perpetuum Mobilɛ participated in co-organising this event at the Collegium Hungaricum Berlin, Febuary 2012. It resulted in the following vital Declaration, which you can support by going here: http://www.facebook.com/International.Romani.Film.Commission

Creation of the
INTERNATIONAL ROMANI FILM COMMISSION
Berlin, 15 February 2012

DECLARATION

To make it possible for more Romani (Gypsy) Filmmakers to realize their projects and to generate more recognition of Romani film professionals in their states, in Europe and around the world, we hereby agree to establish an International Romani Film Commission.

The tasks of the International Romani Film Commission (hereinafter “The Commission”) will be:

• To identify Romani film professionals and facilitate alliances between them;
• To advise, promote, advocate for and empower Romani filmmakers in all aspects of film and
audiovisual production;
• To establish a Fund of The Commission to support the production of films by Romani filmmakers;
• To lobby for better recognition of Romani filmmakers in national and international film
commissions and film industry forums;
• To set up an International Association of Romani Filmmakers (IARF).

Key Procedural Rules
(To be detailed and enshrined in the Constitution of The Commission)

To guarantee the full independence of The Commission’s decision-making process, there must be a minimum of three major sources of funding for the Commission.

Romani decision-making power within the Commission will be guaranteed by stipulating that The Commission’s Board will have a minimum of two thirds of Romani members.

Tony Gatlif ________________________
Katalin Barsony_____________________
Hamze Bytyci______________________
Damian James Le Bas_______________
Dejan Markovic_____________________
Lidija Mirkovic _____________________
Sami Mustafa _____________________
Judit Stalter_______________________
Ivor Stodolsky_____________________

================================

To express your support, please visit the new facebook page of the International Romani Film Commission:
http://www.facebook.com/International.Romani.Film.Commission

This above link will also be posted on the Facebook page of
Cinema Total at Collegium Hungaricum, Berlin.

Background to the Platform for the creation of a Romani Film Commission

A group of independent Romani filmmakers from five different countries and their fellows have united to create a platform for the representation of the common interests of Romani filmmakers worldwide after meeting in the context of the Berlinale 2012.

We have decided to create the International Romani Film Commission based on the following common concerns:

While films are among the most useful tools for promoting understanding and debate between majority and minority cultures, unfortunately, when it comes to the representation of Roma, they still reproduce centuries-old prejudices via a static conception of culture.

Romani filmmakers are in a unique position to revolutionize perceptions of Roma around the world but face many difficulties beyond those encountered by most independent filmmakers. Romani film professionals are overwhelmingly under-represented in the film industry. We need Romani people to be present and represented in all aspects of film making, from pre-production to distribution and beyond, in front of and behind the camera.

Due to centuries of exclusion and forced assimilation, the Roma have never had the opportunity to show their real face, to communicate an understandable message about themselves.

In these circumstances, Romani filmmakers in particular are called upon to examine the influence of their work and to mould their effects in positive and constructive ways, especially in terms of how we deal with cultural, ethnic, sexual, religious and other forms of diversity. This is crucial in confronting racism, xenophobia and nationalist extremism.

We are a new generation of artists who are already at work. We seek a new interpretation of our world, one that is created by Romani artists themselves. The envisioned alternative representation highlights our strengths; our capacity for fusion; our sense of glamour, humor and irony; our adaptability, mobility and
trans-nationalism.

The old representation of Roma-Gypsies is dead, the new and real one is now born.

Posted in News | Comments closed

The Helsinki Housing Manifesto

The Housing Agenda, the Ateneum Museum resulted in the

The Helsinki Housing Manifesto (May 2013 version)

(click to download the pdf)

which was presented by Miranda Vuolasranta to a high-level EU conference on Roma issues in Brussels in November 2011.

The Housing Agenda / Under the Bridge – Helsinki

The seminar and staged debate “The Housing Agenda” in Ateneum Art Museum was organized by Vladan Jeremić and Rena Rädle during “Paths Crossing” HIAP residency, to come up with a proposal how the housing problem of Roma and other precarious migrant workers in Europe can be solved. As a result of its debates and public consultations, the contributors of the conference issued the “Helsinki Housing Manifesto”. It supports the idea to build a trans-urban network of “migrants hotels” in many European cities for Roma precarious migrant workers and proposes a set of common principles for local housing solutions that would be developed with support of the European Social Fond.

Participants included: Vladan Jeremić (political activist and artist, Serbia), Dejan Marković (Roma politician and activist), Lidija Mirković (artist, Germany), Silvia Modig (member of the Finnish Parliament, City Planning Board), Damian Le Bas (writer, UK), Panu Lehtovuori (architect, professor of urban studies, Helsinki), Marita Muukkonen (curator, Helsinki), Gareth Rice (social thinker, writer, urban political economist, University of Helsinki), Rena Rädle (artist, activist, Serbia), Roman Schatz (journalist and writer, Helsinki), Ivor Stodolsky (curator, researcher, writer, Helsinki-Berlin), Miranda Vuolasranta (executive director in the Finland’s Roma Forum, Helsinki), Eetu Viren (theorist, activist of Free Movement, Helsinki), Thomas Wallgren (Member of Helsinki City Council).


Posted in News | Comments closed

THE HOUSING AGENDA / UNDER THE BRIDGE – HELSINKI

***

The PERPETUAL PAVILION is currently carrying out a new research project.

In this context, it is actively involved in the development of the project UNDER THE BRIDGE – HELSINKI by Vladan Jeremic.

Currently, it is supporting and contributing to a series of events at the central ATENEUM MUSEUM in Helsinki:

The Housing Agenda / Under the Bridge – Helsinki

For information see

http://www.ateneum.fi/default.asp?docId=12546&showInfo=14972

http://www.hiap.fi/event/housing-agenda-under-bridge-helsinki

http://www.facebook.com/event.php?eid=182882058450012

Posted in News | Comments closed